top of page

Algemene voorwaarden

1.Algemene voorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het platform door een internetgebruiker (hierna de "gebruiker" genoemd. 

Door het platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij/zij deze algemene gebruiksvoorwaarden heeft nagelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten. 

Just Feel Good behoud het recht om haar algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar Just Feel Good verbind zich ertoe ten opzichte van een gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de gebruiker het platform gebruikte. 

                    1.Identiteit van de onderneming

Naam: Just Feel Good

Maatschappelijke zetel: Kragenhoek 2, 8300 Knokke-Heist België

Email: Justfeelgoodshop@gmail.com

Ondernenmingsnummer: 0760.725.072

                     2. Platform 

                   2a.Toegankelijkheid en navigatie

Just Feel Good neemt alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van het platform te waarborgen. Just Feel Good kan echter geen absolute werkingsgarantie bieden en de handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis. 

Elk gebruik van de platform is altijd op risico van de gebruiker. Just Feel Good is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het platform. 

Just Feel Good behoudt het recht om de toegang tot het platform te beperken of de werking ervan ten allen tijde te onderbreken, zonder voorgaande kennisgeving. 

               2b. Inhoud

Fleur Baeyens bepaalt grotendeels de inhoud van het platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om het platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden. 

Als bepaalde inhoud van het platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden, verzoek ik elke gebruiker mij zo snel mogelijk er e-mail op de hoogte te stellen, zodat ik gepaste maatregelen kan nemen. 

           3.Eigendom

De structuur, inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto's geluiden, video's, databanken, enz. waaruit het platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het platform zijn eigendom van Fleur Baeyens of Fleur Baeyens heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fleur Baeyens, is verboden. met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk 'vrij' op het platform zijn aangeduid. 

Tenzij vooraf schriftelijk toegestaan, is het de gebruiker niet toegestaan de beschermende elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek. 

Het is de verbruiker verboden om op het platform gegeven in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het platform zouden (kunnen) wijzigen. 

          4. Toepasselijk recht 

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. 

           5. Algemene verkoopvoorwaarden 

Deze algemene verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van produceren of diensten op het platform door een gebruiker (hierna "klant" genoemd) 

De algemene verkoopvoorwaarden drukken alle verplichten van de partijen uit. De klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd. 

Uitzonderingen op de bepalingen van de algemene verkoopvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, schrappen of toevoegen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de algemene verkoopvoorwaarden onverlet. 

Fleur Baeyens behoudt zich het recht voor om de algemene verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn van zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum. 

             6. Online winkel 

Via het platform stelt de verkoper de klant een online webshop ter beschikking die de aangeboden producten of diensten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden producten of diensten hebben geen contractuele waarde.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gerepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan de verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld. 

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van het beschikbaarheid. De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel. 

             7. Prijs 

De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen ten allen tijde te wijzigen door de online te publiceren. Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum. 

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd voor de validatie van de bestelling door de klant. 

Het totale bedrag (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld voor de definitieve validatie van de bestelling. 

           8.Online bestellen

De klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp van een elektronische formulier aanvaardt de klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten. 

De klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met de verkopen kan plaatsvinden via dit e-mailadres. Bovendien moet de klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren 

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren in geval van niet betaling, onjuiste gegevens. 

         9. Bevestiging en betaling van de bestelling 

         9a.Betaling 

De klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. De validatie geldt als een handtekening. De klant garandeert de verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe versterkte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen

In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren. 

De verkoper behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren van een klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld.

         9b.Bevestiging 

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling zal de verkoper de aankoop aan de klant sturen evenals een factuur (met uitzondering dat er een factuur bij de bestelling geleverd wordt). 

           10.Bewijs 

De bestellingen, betalingen en communicatie tussen de verkoper en de klant kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard. 

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd. 

           11. Levering 

De producten worden geleverd op het adres dat door de klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de klant zullen aan de klant in rekening worden gebracht. De levering vindt plaats volgens de door de klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:

  • Onze gemiddelde levertijd is 2 à 5 werkdagen voor niet-kledingproducten en 2 à 7 werkdagen voor kledingproducten. Bij het berekenen van de geschatte uitvoeringstijd houden we rekening met het huidige ordervolume en onze capaciteit. De geschatte levertijd is slechts een schatting en geen garantie. U kunt de bestelling na de afgesproken datum ontvangen om redenen, zoals: 

    • Problemen met print -/ borduurbestanden. 

    • Producten die niet op voorraad zijn. 

    • Verzend gerelateerde vertragingen zoals mislukte bezorgpogingen, serviceonderbrekingen.

De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de verkoper of de vervoerder.

                -> Controle van de bestelling 

Bij ontvangst van de producten controleert de klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst 

 

                -> Fout in de levering 

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de klant de verkoper hiervan binnen de vier werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen. 

Elke klacht niet niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkopen van elke aansprakelijkheid jegens de klant. 

                 -> Retourzendingen en omruilen

Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel in in de originele verpakking aan de verkoper worden teruggezonden, volgens de volgende modaliteiten: 

  • Claims voor verkeerd bedrukte / beschadigd / defecte items moeten binnen de 4 weken na ontvangst worden ingediend. Voor pakketten die tijdens het transport verloren zijn gegaan moeten alle claims uiterlijk 4 weken na de geschatte leverdatum worden ingediend.

Elke klacht, terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant. 

Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden teruggestuurd.

( meer info: zie shopping policy)

                12. Gegevensbescherming 

De verkoper zal in zijn computersysteem en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren. 

De verkoper garandeert zijn klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacy beleid dat beschikbaar is op het platform. 

Payment Methods
bottom of page